Ugoda

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .,

dalej zwanym Kupującym

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr KRS . . . . . . . . . . . . . ., NIP . . . . . . . . . . . . . .,

reprezentowana przez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym dalej Sprzedającym.

§ 1

Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej pomiędzy nimi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strony zgodnie oświadczają, że w produktach, o którym mowa powyżej znajdowały się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2

Strony zgodnie oświadczają, iż dla zakończenia istniejącego pomiędzy nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego za wady towaru:

Sprzedający zobowiązuje się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

w tym roszczeń odszkodowawczych,

Kupujący zobowiązuje się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3

Kupujący niniejszym pokwitowuje odbiór sumy, o której mowa w § 2

§ 4

Obie strony zgodnie oświadczają, że nie roszczą wobec siebie żadnych pretensji w związku z zawarciem i wykonaniem umowy z . . . . . . . . . . . . r.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Umowę sporządzono w . . . . . . . . jednobrzmiących egzemplarzach, po . . . . . . . . dla każdej ze stron.