Umowa agencyjna

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . .nr KRS . . . . . . . . . ., NIP . . . . . . . . . . reprezentowana przez . . . . . . . . . . . . . . .,dalej zwana Zleceniodawcą,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . .prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . . . .REGON. . . . . . . . . . . . . NIP. . . . . . . . . .dalej zwanym Agentem.

§ 1

1. Zleceniodawca zleca Agentowi prowadzenie działalności polegającej na zawieraniu w imieniu Zleceniodawcy umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Strony ustalają, że Agent będzie zawierał umowy wyłącznie z klientami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§2

1. Agent jest upoważniony do zawierania umów opisanych w §1 w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy.

2. Agent jest upoważniony do odbierania oświadczeń woli od osób trzecich ze skutkiem dla Zleceniodawcy.

3. Agent jest upoważniony do przyjmowania dla Zleceniodawcy zapłaty za świadczenie, które spełnia za Zleceniodawcę.

§ 3

1. Agent będzie prowadził działalność określoną w §1 osobiście.

2. Za zgodą Zleceniodawcy wyrażoną na piśmie określone czynności może powierzyć osobom trzecim.

§ 4

Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania lojalności wobec drugiej

§ 5

Agent zobowiązuje się informować Zleceniodawcę o każdej zawartej w jego imieniu umowie i jej głównych postanowieniach w terminie . . . . . . . dni od dnia zawarcia.

Agent zobowiązuje się składać Zleceniodawcy miesięczne raporty z wyników prowadzonej działalności do . . . . . . dnia miesiąca następującego po miesiącu będącym przedmiotem raportu.

§ 6

Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a) przekazywania Agentowi dokumentów i informacji potrzebnych do zawarcia umowy
b) zawiadamiania Agenta o niewykonaniu umowy przez klienta pozyskanego przez Agenta, w terminie . . . . . . dni od pozyskania informacji o takim zdarzeniu.

§ 7

1. Wynagrodzenie Agenta stanowi prowizja, która wynosi . . . . % wartości każdej umowy zawartej z klientem przez Agenta w imieniu Zleceniodawcy.
2. Wartość o której mowa w pkt. 1 stanowi wartość świadczenia, do spełnienia którego zobowiązany jest klient.
3. Zleceniodawca wypłacać będzie Agentowi wynagrodzenie z tytułu prowizji za umowy zawarte w danym miesiącu do . . . . . dnia miesiąca następnego, przelewem na rachunek nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Banku . . . . . . . . . . . . .

§ 8

Za odrębnym wynagrodzeniem w wysokości . . . . . % wartości umowy, o której mowa w § 7 pkt 1 i 2 (prowizja del credere) Agent ponosi odpowiedzialność za spełnienie świadczenia przez klienta, z którym w imieniu Zleceniodawcy zawarł umowę, jeśli jego wartość przenosi . . . . . . . . . . . . zł.

§ 9

1. Zleceniodawca będzie wypłacał Agentowi, tytułem pokrycia wszystkich wydatków związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, kwotę . . . . . . . . zł płatną co miesiąc wraz z prowizją w terminie określonym w § 7 pkt 3.

§ 10

Zleceniodawca na bieżąco będzie udostępniał Agentowi materiały reklamowe i promocyjne dotyczące działalności jego przedsiębiorstwa i oferowanych przez niego towarów w ilościach odpowiednich do liczby zawieranych przez Agenta umów.

§ 11

Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.

§ 12

1. W okresie roku po rozwiązaniu niniejszej umowy Agent zobowiązuje się do niezawierania umów określonych w § 1 niniejszej umowy z klientami Zleceniodawcy.
2. Z tytułu przestrzegania obowiązku określonego w ust. 1 Agentowi przysługuje od Zleceniodawcy wynagrodzenie miesięczne w kwocie . . . . . . zł płatne do . . . . . . . dnia każdego miesiąca.
3. W wypadku naruszenia obowiązku określonego w ust. 1, Agent jest zobowiązany do zapłaty Zleceniodawcy tytułem kary umownej kwoty . . . . . . zł.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Dla ważności zmian niniejszej umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.