Umowa darowizny

Zawarta w dniu . . . . . . . . w . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . ., PESEL. . . . . . . . . . . . . . . ,dalej zwanym Darczyńcą

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . ., PESEL. . . . . . . . . . . . . . . ,dalej zwanym Obdarowanym

§ 1

1. Przedmiotem darowizny jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Strony określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę . . . . . . .zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych).

§ 2

Darczyńca oświadcza, że samochód będący przedmiotem darowizny stanowi jego własność, nie ciążą na nim prawa osób trzecich, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3

1. Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanemu przedmiot określony w § 1 niniejszej umowy.

2. Obdarowany oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje.

§ 4

Strony oświadczają, że wydanie przedmiotu darowizny Obdarowanemu już nastąpiło.

§ 5

Od dnia zawarcia niniejszej umowy na Obdarowanego przechodzą wszystkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny.

§ 6

Obdarowany zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów związanych z zawarciem niniejszej umowy.

§ 7

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.