Umowa dostawy

Zawarta w dniu . . . . . .r. w . . . . . . . .pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w. . . . . . . . .,REGON: . . . . . . . . . ., KRS nr . . . . . . . . . . , reprezentowaną przez

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwana dalej Odbiorcą.

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . .REGON: . . . . . . . . . , zwanym dalej Dostawcą.

§ 1

1. Dostawca zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia Odbiorcy wyrobów szczegółowo określonych w załączniku do umowy w ilości . . . . . . . . . .

2. Do produkcji wyrobów Dostawca zobowiązuje się używać wyłącznie materiałów o cechach podanych w załączniku do umowy.

§ 2

1. Dostarczenie wyrobów nastąpi do magazynu Odbiorcy w . . . . . . . partiach:

. . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . .

2. Przed dostarczeniem każdej z partii wyrobów zostaną one zbadane z udziałem pracownika Odbiorcy w magazynie Dostawcy.

3. O przygotowaniu towaru do zbadania oraz wydania Dostawca ma obowiązek zawiadomić Odbiorcę z . . . . . . . . . . . . wyprzedzeniem, jeszcze przed ustalonymi w ust. 1 terminami dostawy.

4. Koszt podstawowych badań wyrobów ponosi Dostawca. Badania dodatkowe przeprowadzane są na żądanie Odbiorcy i na jego koszt.

5. Wyroby wydane zostaną w opakowaniu.

6. Koszt transportu wyrobów obciąża Dostawcę.

§ 3

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za wyroby łącznie . . . . . . . . . . . zł

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych), z czego . . . . . . w terminie . . . . . . . . . . od otrzymania faktury za . . . . . . . . . . . . , a pozostałe . . . . . . . . . . . . . . . w terminie . . . . . . od otrzymania faktury za . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Płatności następować będą na rachunek bankowy Dostawcy w . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4

Za każdy dzień zwłoki w dostawie którejkolwiek z partii wyrobów Dostawca zobowiązany będzie zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości . . . . . . . . zł

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych).

W razie dostarczenia niekompletnej partii wyrobów lub wyrobów złej jakości Dostawca zobowiązany będzie zapłacić Odbiorcy karę umowną w wysokości . . . . . . . . . . zł za każdy brakujący wyrób lub wyrób złej jakości.

Odbiorca może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 5

Odsetki za opóźnienie w zapłacie za dostarczony towar wynoszą . . . . .% w skali roku.

§ 6

Wszelki zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.