Umowa dzierżawy

Zawarta . . . . . . . w . . . . . . . .pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . .legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . .dalej zwanym Wydzierżawiającym

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . .legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . .dalej zwanym Dzierżawcą

§ 1

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , do używania i pobierania pożytków.

p align="center">§ 2

Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy, o którym mowa w § 1,

 stanowi jego własność i pozostanie nią do wygaśnięcia niniejszej umowy.

§ 3

1. Strony ustalają czynsz dzierżawny w wysokości . . . . . . . zł

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) rocznie.

2. Czynsz dzierżawny jest płatny za . . . . . . . . . w terminie do . . . . . . . . . na rachunek Wydzierżawiającego w Banku . . . . . . . . . . . . . . . .nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Wydzierżawiający może podnieść wysokość czynszu dzierżawnego na dany rok

 kalendarzowy za pisemnym wypowiedzeniem dokonanym w terminie do . . . . . . ., nie częściej jednak niż raz w roku i nie więcej niż wynosi wskaźnik wzrostu cen i usług za poprzedni rok kalendarzowy, podawany przez Główny Urząd Statystyczny.

§ 4

1. Jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności, Wydzierżawiający, po uprzednim wezwaniu Dzierżawcy do uregulowania zaległości w terminie 3 miesięcy, może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 1.

2. Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedzenia w przypadku, gdy: Dzierżawca będzie używał przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, zmieni przeznaczenie przedmiotu dzierżawy lub bez zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie odda przedmiot dzierżawy osobie trzeciej do używania.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres . . . . . . . . . . . . . .

§ 6

1. Podatki i inne ciężary związane z własnością przedmiotu dzierżawy obciążają . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 7

Wydanie przedmiotu dzierżawy na rzecz Dzierżawcy nastąpi w terminie do . . . . . . . .

§ 8

Dzierżawca, bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego wyrażonej na piśmie, nie

 może oddawać przedmiotu dzierżawy innej osobie do używania ani go poddzierżawić.

§ 9

Po wygaśnięciu niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przedmiot dzierżawy Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia wynikającego z zasad prawidłowejgospodarki.

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejsca położenia dzierżawionej nieruchomości.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.