Umowa komisu

Zawarta . . . . . . . .w . . . . . . . .pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . .dalej zwanym Komitentem

a

. . . . . . . . . . . . . . . . prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . .dalej zwanym Komisantem

§ 1

1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej następującej rzeczy, którą otrzymał od Komitenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Komitent oświadcza, że rzecz, o której mowa powyżej, stanowi jego wyłączną własność i nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz że jest wolna od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

1. Cenę minimalną, za którą Komisant może sprzedać rzecz, strony ustalają na . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

2. Jeżeli rzecz zostanie sprzedana po cenie niższej, Komisant ma obowiązek zapłacić Komitentowi różnicę.

§ 3

Tytułem wynagrodzenia Komisant otrzyma prowizję w wysokości ...% ceny, za jaką rzecz zostanie sprzedana. Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazanej Komitentowi ceny sprzedaży.

§ 4

Od chwili przyjęcia rzeczy określonej w § 1, Komisant ponosi ryzyko jej uszkodzenia, utraty lub zniszczenia.

§ 5

Jeżeli rzecz nie zostanie sprzedana w ciągu 1 miesiąca od jej przekazania, Komisant ma prawo sprzedać ją po cenie obniżonej o nie więcej niż . . . . % w stosunku do ceny uzgodnionej, o której mowa w § 2 umowy.

§ 6

Jeżeli rzecz nie zostanie sprzedana w ciągu 2 miesięcy od jej przekazania, Komisant ma prawo od umowy odstąpić i zażądać od Komitenta odbioru rzeczy w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Za każdy dzień zwłoki w odbiorze rzeczy Komisantowi przysługuje kara umowna w wysokości 1% ceny sprzedaży, o której mowa w § 2, jednak łącznie nie więcej niż kwota prowizji, o której mowa w § 3 umowy.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.