Umowa kontraktacji

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . .w . . . . . . . . . . . .między:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reprezentowanym przez . . . . . . . . . . . . . . . . zwanym dalej Kontraktującym

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prowadzącym gospodarstwo rolne, zwanym dalej Producentem

§ 1

1. Producent zobowiązują się wyprodukować i dostarczyć Kontraktującemu następujące produkty rolne:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z . . . hektarów pola należącego do Producenta w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z . . . hektarów pola należącego do Producenta w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kontraktujący zobowiązuje się odebrać powyższe produkty rolne i zapłacić za nie następujące kwoty:

. . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych) za produkt rolny, o którym mowa w ust. 1 pkt a)

- . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych) za produkt rolny, o którym mowa w ust. 1 pkt b)

§ 2

Płatności za produkty rolne następować będą w terminie 14 dni od ich dostarczenia Kontraktującemu.

§ 3

1. Producent zobowiązany jest dostarczyć produkty roślinne do magazynów Kontraktującego na własny koszt.

2. Producent zobowiązuje się powiadomić Kontraktującego o przygotowaniu do sprzedaży produktów rolnych z co najmniej . . . . . . . . . wyprzedzeniem.

§ 4

1. Kontraktujący zapewni Producentowi kwalifikowany materiał siewny, który Producent zakupi w punkcie dystrybucyjnym Kontraktującego.

2. Obsianie upraw innymi nasionami niż zakupione u Kontraktującego upoważnia Kontraktującego do odstąpienia od umowy.

3. Kontraktujący upoważniony jest do nadzoru nad wykonaniem umowy, w szczególności do:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

§ 5

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają odpowiedzialność według następujących zasad

- za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu produktu rolnego Producent zapłaci Kontraktującemu karę umowną w wysokości . . . .% wartości danego produktu określonej na podstawie § 1 ust. 2,

- za brak dostawy produktu rolnego Producent zapłaci Kontraktującemu karę umowną w wysokości . . . . % wartości danego produktu określonej na podstawie § 1 ust. 2,

- za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia produktu rolnego Kontraktujący zapłaci Producentowi karę umowną w wysokości . . . . % wartości danego produktuokreślonej na podstawie § 1 ust. 2

2. Producent nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

3. O niemożliwości dostarczenia produktów w terminie umownym, z przyczyn niezależnych od niego, Producent jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Kontraktującego w terminie . . . . . . dni od daty zaistnienia tych okoliczności, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności.

§ 6

Ubezpieczenie upraw zakontraktowanych produktów rolnych należy do obowiązków Producenta.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa niniejsza sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.