Umowa leasingu

Zawarta . . . . . .w . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .REGON . . . . . . . . . .reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . zwaną dalej Finansującym,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . w . .. . . . . . . . . .,zwanym dalej Korzystającym.

§ 1

1. Finansujący zobowiązuje nabyć od . . . . . . . . . . . . . . . . . .przedmiot leasingu w postaci . . . . . . . . . . . . . . . i przekazać go Korzystającemu na okres . . . . . . . . . . a Korzystający zobowiązuje się do zapłaty Finansującemu wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie.

2. Szczegółowe dane techniczne przedmiotu leasingu określone są w załączniku do niniejszej umowy.

§ 2

1. Przedmiot leasingu zostanie wydany Korzystającemu najpóźniej w . . . . . . . . . . w siedzibie Finansującego.

2. W przypadku niedotrzymania terminu Korzystający może odstąpić od umowy albo żądać jej wykonania przez Finansującego, który będzie miał obowiązek zapłacić karę umowną w wysokości . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3

1. Wynagrodzenie Finansującego wynosi . . . . . . .. . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

2. Korzystający zapłaci wynagrodzenie w . . . . . . miesięcznych ratach po . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) każda.

3. Pierwsza rata płatna jest w dniu . . . . . . . . . . . . .Pozostałe raty będą płatne do . . . . . . dnia każdego miesiąca.

4. Płatności wynagrodzenia następować będą na rachunek bankowy Finansującego w Banku . . . . . . . . . . . . . . . . .nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

5. W przypadku opóźnienia się Korzystającego z zapłatą raty jest on zobowiązany do uiszczenia odsetek w wysokości . . . . . . % w skali rocznej.

§ 4

1. Z chwilą wydania przedmiotu leasingu Korzystającemu na Korzystającego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia tego przedmiotu.

2. Korzystający ponosi wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

§ 5

Finansujący może kontrolować sposób używania przedmiotu leasingu przez Korzystającego. Jeżeli Finansujący stwierdzi, że Korzystający używa przedmiot leasingu niezgodnie z przeznaczeniem uprawniony jest wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. W razie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Korzystający będzie miał obowiązek niezwłocznie zwrócić przedmiot leasingu oraz zapłacić wynagrodzenie należne za cały okres leasingu.

§ 6

1. Przez czas trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością Finansującego.

2. W terminie . . . . . . od ostatniego dnia okresu leasingu, o którym mowa w § 1ust. 1 umowy, Korzystający może pisemnie oświadczyć wolę nabycia przedmiotu leasingu za cenę . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .). W przypadku otrzymania takiego oświadczenia w powyższym terminie, Finansujący obowiązany będzie przenieść na Korzystającego własność przedmiotu leasingu za ww. cenę.

§ 7

1. Bez zgody Finansującego Korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobom trzecim.

2. W razie naruszenia powyższego zakazu, Finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. § 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nienormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.