Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . legitymującym się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . .zwanym Wynajmującym,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . legitymującym się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . .zwanym dalej Najemcą.

§ 1

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr . . . . w budynku nr . . . . . . na osiedlu . . . . . . . . . . . . . , dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr . . . . . . . . . . . ..

2. Lokal mieszkalny, o którym mowa w ust. 1, składa się z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi . . . . . .

3. Spis przedmiotów wyposażenia mieszkania zawiera protokół przekazania lokalu stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

Wynajmujący oddaje najemcy do używania w celach mieszkaniowych cały lokal mieszkalny, o którym mowa w § 1 umowy, na okres . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3

1. Najemca zobowiązuje się opłacać czynsz w wysokości . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) miesięcznie do . . . . . . . dnia każdego miesiąca do rąk Wynajmującego albo na jego rachunek bankowy nr . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . .

2. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany jest uiszczać wszelkie opłaty wynikające z eksploatacji mieszkania bezpośrednio dostawcom mediów na podstawie doręczanych mu rachunków. W przypadku gdyby koszty z tego tytułu poniósł Wynajmujący, Najemca zobowiązany jest do ich zwrotu w ciągu 7 dni od otrzymania stosownego żądania.

§ 4

1. W chwili zawarcia umowy Najemca przekazuje do rąk Wynajmującemu kwotę . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . .złotych) tytułem kaucji zabezpieczającej ewentualne przyszłe roszczenia Wynajmującego względem Najemcy związane z niniejszą umową.

2. Wynajmujący zobowiązany jest zwrócić waloryzowaną kaucję w ciągu 7 dni od wygaśnięcia niniejszej umowy i opróżnienia mieszkania po potrąceniu odpowiednich kwot z tytułu roszczeń przysługujących mu przeciwko Najemcy na dzień opróżnienia mieszkania, a w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu oraz wyrządzonych przez Najemcę szkód w mieszkaniu.

§ 5

Najemca nie może podnajmować ani oddawać do bezpłatnego używania mieszkania, ani jego części osobom trzecim.

§ 6

1. Najemca może dokonywać zmian lub adaptacji budowlanych w mieszkaniu tylko za uprzednią zgodą Wynajmującego wyrażoną na piśmie i w zakresie przez niego przewidzianym.

2. Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić połowę wykazanych stosownymi rachunkami kosztów zmian i adaptacji budowlanych dokonanych za jego pisemną zgodą i w jej granicach. Zwrot ten nastąpi w terminie 30 dni od dnia wydania mu mieszkania.

3. W przypadku gdy Najemca dokona zmian lub adaptacji budowlanych bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie, Wynajmujący może żądać od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego oraz zapłaty kary umownej w wysokości jednego czynszu.

§ 7

Drobne nakłady połączone ze zwykłym korzystaniem z mieszkania obciążają Najemcę. Należą do nich w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, instalacji i urządzeń technicznych, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych.

§ 8

Najemca jest zobowiązany udostępnić mieszkanie Wynajmującemu i odpowiednim służbom celem usunięcia powstałej awarii powodującej szkodę lub bezpośrednio grożącej powstaniu szkody.

§ 9

Wynajmujący może pisemnie wypowiedzieć umowę najmu w terminie jednego miesiąca na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli najemca:

Pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela.

§ 10

Najemca może wypowiedzieć najem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli mieszkanie ma wady zagrażające zdrowiu Najemcy lub jego domowników.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., nr 31, poz. 266 ze zm).

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.