Umowa o dzieło

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w. . . . . . . . . . . . .REGON: . . . . . . . . . , KRS nr . . . . . . . . . . .,reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . , zwaną dalej Zamawiającym,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,zamieszkałym w . . . . . . . . . . .prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . . . . . . . . .REGON . . . . . . . . . . . zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się w terminie do dnia . . . . . . . . . . . . .r. wykonać dzieło w postaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . według szczegółowego projektu dostarczonego przez Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w terminie . . . . dni od dnia zawarcia niniejszej umowy materiały niezbędne do wykonania dzieła, o którym mowa w § 1 umowy. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Po wykonaniu dzieła Wykonawca ma obowiązek rozliczyć się w terminie 3 dni z otrzymanych materiałów i zwrócić te, które nie zostały zużyte do wykonania dzieła.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne do wykonania dzieła narzędzia.

§ 3

Odbiór dzieła przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Wykonawcy, na podstawie sporządzonego przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminie . . . . dni roboczych od zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu dzieła.

§ 4

1. Za wykonanie dzieła Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .), do którego doliczony zostanie podatek VAT według obowiązujących stawek.

2. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 dni od dnia odbioru dzieła przez Zamawiającego, po wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

§ 5

W przypadku zwłoki w oddaniu dzieła, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości . . . . . . . % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.

§ 6

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Wymienione w umowie załączniki stanowią jej integralną część.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.