Umowa o roboty budowlane

Zawarta w . . . . . . . w dniu . . . . . . . . r. pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zwanym dalej Inwestorem,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą . . . . . . . . . . . . ., zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Inwestor zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie z dostarczoną przez Inwestora dokumentacją techniczną . . . . . . . . . . . . i zasadami wiedzy technicznej . . . . . . . . . .na działce . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w terminie do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w ciągu . . . . dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i niezbędnych dokumentów.

3. Zakończenie robót nastąpi w ciągu . . . . . od przekazania terenu budowy Wykonawcy. O zakończeniu robót Wykonawca powiadomi Inwestora pisemnie lub faxem.

4. Odbiór końcowy robót nastąpi w formie protokołu w terminie 14 dni od otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót. O terminie odbioru robót Inwestor zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub faxem.

5. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, zostaną one zaznaczone w protokole wraz z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. Jeżeli protokół stwierdzający wady nie będzie zawierał takiego terminu, Wykonawca będzie obowiązany usunąć wady w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu.

§ 3

Zlecenie robót dodatkowych odbywać się będzie w formie aneksu do umowy, w którym strony określą termin ich ukończenia. Jeżeli aneks przewidujący roboty dodatkowe nie będzie określał terminu ich ukończenia, Wykonawcę obowiązywać będzie termin ustalony w § 2 ust. 3 umowy.

§ 4

Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez . . . . . . oraz przy użyciu maszyn i narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5

W celu wykonania obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Inwestor zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy energię elektryczną oraz wodę, przekazać dziennik budowy, a także zapewnić nadzór inwestorski.

§ 6

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie lub faxem

Inwestora pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 7

1. Za wykonanie obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych).

2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianom w zależności od korekty zakresu robót dokonanej aneksem do umowy.

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób:

- . . . . . . .% kwoty wynagrodzenia płatne w terminie . . . . . . . od dnia przekazania terenu robót,

- kolejne . . . . .% kwoty wynagrodzenia po wykonaniu stanu surowego stwierdzonego protokołem odbioru częściowego płatne w terminie . . . . . . od doręczenia faktury częściowej,

- pozostałe . . . . . .% kwoty wynagrodzenia po pozytywnym odbiorze końcowym i usunięciu ewentualnych usterek, płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury końcowej.

4. Płatności wynagrodzenia Wykonawcy następować będą na jego rachunek bankowy w . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 8

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . złotych) za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku niedotrzymania przez Inwestora terminu przekazania terenu robót zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych) za każdy dzień opóźnienia.

4. W przypadku niedotrzymania przez Inwestora terminu wyznaczenia i dokonania odbioru końcowego robót zapłaci on Wykonawcy karę umową w wysokości . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych) za każdy dzień zwłoki.

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezawinionych przez drugą ze stronę, strona odstępująca od umowy obowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy.

§ 10

1. Kierownikiem budowy będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora będzie . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.