Umowa poręczenia

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . .dalej zwanym Poręczycielem

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . .dalej zwanym Wierzycielem

§ 1

Poręczyciel oświadcza, że znana mu jest treść umowy . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . r. zawartej przez Wierzyciela i . . . . . . . . . . . . . . . . . .,dalej zwanego Dłużnikiem.

§ 2

Poręczyciel poręcza w całości za zobowiązania Dłużnika wynikające z umowy, o której mowa w § 1.

§ 3

Poręczyciel oświadcza, że zobowiązanie Dłużnika wynikające z umowy, o której mowa w § 1, wykona niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Wierzyciela, iż Dłużnik popadł w opóźnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 4

Wierzyciel przyjmuje powyższe oświadczenie Poręczyciela

§ 5

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Dla ważności zmian niniejszej umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.