Umowa pożyczki

Zawarta . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . .legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . .PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . . .,dalej zwanym Pożyczkodawcą

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . .legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . .PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . . .,dalej zwanym Pożyczkobiorcą

§ 1

1. Pożyczkodawca na mocy niniejszej umowy udziela Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).

2. Pożyczkobiorca niniejszym kwituje odbiór kwoty pożyczki.

§ 2

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu pożyczki w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Wraz ze spłatą nominalnej kwoty pożyczki, Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości . . . . . . . . . . . . ., za okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zwrotu przedmiotu pożyczki określonego w ust. 1.

§ 3

W razie niedokonania zwrotu przedmiotu pożyczki w terminie określonym w § 2 ust. 1

 umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości . . . . w skali roku.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.

§ 6

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.