Umowa przechowania

Zawarta . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . .pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . ,legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . .. . . ,PESEL. . . . . . . . . . . . . ,dalej zwanym Składającym

a

. . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . ,prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . .,REGON. . . . . . . . . . . . zwanym dalej Przechowawcą.

§ 1

Składający powierza Przechowawcy na przechowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a Przechowawca rzecz tą przyjmuje.

§ 2

Miejscem przechowania będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3

Składający przekazuje rzecz, o której mowa w § 1, do przechowania na okres . . . . . . . . . . . . . ..

§ 4

1. Wynagrodzenie Przechowawcy za przechowanie przedmiotu, o którym mowa w § 1, wynosi . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) za każdy miesiąc przechowania.

2. Wynagrodzenie płatne jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5

W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przekraczającego . . . . . . . . dni, Przechowawca może wezwać Składającego do odebrania przedmiotu przechowania przed terminem określonym w § 3.

2. W razie niezastosowania się Składającego do wezwania, o którym mowa powyżej, Przechowawca może żądać od Składającego zapłaty kary umownej w wysokości . . . . . zł za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 6

Przedmiot przechowania, o którym mowa w § 1, nie może być używany.

§ 7

1. Składający może odebrać przedmiot przechowania w każdym czasie. Nie wpływa to jednak na wysokość wynagrodzenia należnego Przechowawcy.

2. Jeżeli Składający nie dokona odbioru przedmiotu przechowania najpóźniej w ostatnim dniu okresu przechowania, o którym mowa w § 3,umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony. Każda ze stron może ją jednak rozwiązać z terminem wypowiedzenia wynoszącym . . . . . . . . . dni.

§ 8

Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.