Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Zawarta . . . . . . . . . . .w . . . . . . . . . . . . . . .pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . .legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . ,PESEL. . . . . . . . . . . . . . ,dalej zwanym Sprzedającym

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . .legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . ,PESEL. . . . . . . . . . . . . . ,dalej zwanym Kupującym

§ 1

Sprzedający oświadcza, że:

1. Jest właścicielem nieruchomości lokalowej (mieszkania) położonego w . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ., o powierzchni . . . . . . . . m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr . . . . . w Sądzie Rejonowym w . . . . . . . . . . . . ..

2. Powyższa nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek ciężarów, obciążeń, roszczeń i hipotek oraz innych wad prawnych.

3. Powyższa nieruchomość nie jest przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia jej własności ani umowy przedwstępnej zawartej z inną osobą niż Kupujący.

§ 2

Sprzedający zobowiązuje się sprzedać nieruchomość określoną w § 1 ust. 1 niniejszej umowy za cenę . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) w terminie do dnia . . . . . . . . . . r., a Kupujący zobowiązuje się powyższą nieruchomość za wskazaną cenę w wyżej wymienionym terminie kupić.

§ 3

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny przedmiotowej nieruchomości.

§ 4

Kupujący wręcza Sprzedającemu kwotę . . . . . zł (słownie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) tytułem zadatku. Sprzedający kwituje niniejszym jej odbiór. Kwota ta będzie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, określonej w § 2 umowy.

§ 5

W razie niezawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zatrzymać.

§ 6

W przypadku niezawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Kupujący może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i zażądać od Sprzedającego sumy dwukrotnie wyższej niż wręczony zadatek.

§ 7

Kupujący zobowiązuje się zapłacić pozostałą po odliczeniu zadatku część ceny w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

§ 8

Wszelkie koszty związane z zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży i przeniesieniem własności nieruchomości ponosi Kupujący.

§ 9

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.