Umowa przewozu

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr KRS . . . . . . . . . ., NIP. . . . . . . . . reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . .zwaną dalej Przewoźnikiem,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr KRS . . . . . . . . . ., NIP. . . . . . . . . reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . .zwaną dalej Nadawcą,

§ 1

Nadawca zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedziby Nadawcy do wskazanego przez niego miejsca znajdującego się na terenie . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2

1. Przewoźnik dokona przewozu środkami transportu samochodowego przystosowanymi do właściwości przesyłki.

2. Przewoźnik zobowiązuje się podstawić środek transportu w przeciągu. . . . . licząc od dnia wezwania.

3. Wezwanie może być dokonane w formie ustnej (także telefonicznie) lub pisemnej (również fax).

4. Przewóz zostanie dokonany w terminie . . . . od dnia wezwania.

§ 3

W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w §2 pkt. 2 lub 4 Przewoźnik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Nadawcy kary umownej w wysokości . . . . zł za każdy dzień opóźnienia.

§ 4

1. Za przewóz, o którym mowa w § 1 i 2 , Nadawca zapłaci przewoźnikowi opłatę w kwocie . . . . . . . . zł.

2. Wymienioną w pkt. 1 opłatę Nadawca uiści w terminie . . . . . . dni od wystawienia przez Przewoźnika faktury na jego rachunek nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 5

Obowiązek załadunku obciąża . . . . . . . . . . ., a rozładunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6

Nadawca zobowiązany jest do wydania Przewoźnikowi wypełnionego w sposób prawidłowy listu przewozowego najpóźniej w chwili zakończenia załadunku.

§ 7

Koszty ubezpieczenia przesyłki ponosi . . . . . . . . . . . . ..

§ 8

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustaw - Prawo przewozowe i Kodeks cywilny.

§ 9

Dla ważności zmian niniejszej umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.