Umowa renty

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . .legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . .dalej zwanym Osobą świadczącą rentę

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . .legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . .dalej zwanym Osobą otrzymującą rentę

§ 1

Osoba otrzymująca rentę zobowiązuje się wypłacić jednorazowo Osobie świadczącej rentę kwotę . . . . . . . . . . . zł w terminie . . .. dni od zawarcia niniejszej umowy.

§ 2

Osoba świadcząca rentę zobowiązuje się wypłacać miesięcznie Osobie otrzymującej rentę kwotę . . . . . . . . . . . zł podlegającą waloryzacji na zasadach określonych w §4 aż do ukończenia przez Osobę otrzymującą rentę . . . . . roku życia.

§ 3

Renta, o której mowa w § 2, płatna będzie do . . . . . dnia każdego miesiąca, poczynając od dnia . . . . . . . . . . r., ale nie wcześniej niż od . . . . . dnia miesiąca następującego po spełnieniu przez Osobę otrzymującą rentę świadczenia, o którym mowa w § 1.

§ 4

Kwota renty będzie zwiększana w każdym roku w stosunku odpowiednim do wzrostu cen towarów i usług w gospodarce krajowej za rok poprzedni, podanych w źródłach urzędowych.

§ 5

Koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Osoba otrzymująca rentę.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Dla ważności zmian niniejszej umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.