Umowa składu

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,nr KRS . . . . . . . . . ., REGON . . . . . . . . . reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zwaną dalej Składającym,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,nr KRS . . . . . . . . . ., REGON . . . . . . . . . reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zwaną dalej Składowym,

§ 1

Przedsiębiorca składowy przyjmuje na przechowanie towary Składającego określone w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Miejscem składowania towarów jest magazyn prowadzony przez Przedsiębiorcę składowego w . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..

§ 3

Przechowywanie towarów, o których mowa w załączniku nr 1 od umowy, trwać będzie w okresie od . . . . . . . . . . . . r. do . . . . . . . . . . . . . r.

§ 4

1. Za każdy miesiąc składowania towarów Składający zapłaci Przedsiębiorcy składowemu wynagrodzenie w wysokości . . . . . . .. . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .).

2. Składający zobowiązuje się dokonywać płatności na rachunek bankowy Przedsiębiorcy składowego w Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w terminie . . . . . . . dni od doręczenia faktury.

§ 5

Przedsiębiorstwo składowe wyda Składającemu dowód składowy wymieniający rodzaj, ilość, oznaczenie, sposób opakowania towarów, wysokość wynagrodzenia oraz czas składowania towarów.

§ 6

Przedsiębiorca składowy zobowiązuje się ubezpieczyć towar od wszelkiego ryzyka na okres jego składowania.

§ 7

Na zabezpieczenie należności przedsiębiorcy składowego Składający wpłaca Przedsiębiorcy składowemu kaucję w wysokości . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ), która zostanie niezwłocznie zwrócona po odbiorze towaru i całkowitym rozliczeniu się Składającego z Przedsiębiorcą składowym.

§ 8

Szczegółowe warunki składowania i przechowywania określone są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

§ 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.