Umowa spedycji

Zawarta . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr KRS . . . . . . . . . .,NIP. . . . . . . . . . . reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwaną dalej Spedytorem,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,nr KRS . . . . . . . . . .,NIP. . . . . . . . . . . reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwaną dalej Zleceniodawcą.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy są usługi spedycyjne, które świadczy Spedytor na rzecz Zleceniodawcy na terenie . . . . . . . . . ..

§ 2

Do obowiązków Spedytora należy:

- Dokonywanie wszelkich czynności w ramach przygotowania przesyłek do przewozu, w tym opakowanie, zważenie, przeliczenie i oznakowanie

- Sporządzenie dokumentów przewozowych

- Odebranie przesyłek z siedziby Zleceniodawcy

- Ubezpieczenie przesyłek na czas przewozu

- Dostarczenie przesyłek do wskazanych przez Zleceniodawcę odbiorców

- Podejmowanie należności za dostarczony towar i wydawanie ich Zleceniodawcy w terminie . . . . . . . . . . od podjęcia

- Zawiadomienie Zleceniodawcy o przeszkodach w wykonaniu umowy

§ 3

1. Spedytor zobowiązuje się wykonać obowiązki określone w § 2 w terminie zapewniającym wydanie odbiorcy przesyłki najpóźniej w . . . . . . . . . dniu od zawiadomienia Spedytora przez Zleceniodawcę o gotowości do wydania przesyłki. Zawiadomienie powinno być dokonane w formie pisemnej (także faksem) lub ustnej (również telefonicznie).

2. W razie opóźnienia w wykonaniu usługi, Spedytor zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości . . . . . ustalonego na podstawie § 4 wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

§ 4

Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Spedytorowi za wykonanie usługi wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . .,w terminie 14 dni od wystawienia przez Spedytora faktury na jego rachunek nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 5

Zleceniodawca zobowiązuje się wobec Spedytora do:

- Informowania Spedytora o wszelkich okolicznościach niezbędnych do wykonania przewozu

- Wydania Spedytorowi przesyłek wraz z niezbędną dokumentacją

- Zwrotu wydatków, które Spedytor musiał ponieść w celu wykonania usługi.

§ 6

Wykonując niniejsza umowę Spedytor działa w imieniu Zleceniodawcy.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za skutkiem na . . . . . . od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustaw - Prawo przewozowe i Kodeks cywilny.

§ 9

Dla ważności zmian niniejszej umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.