Umowa sprzedaży

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zwanym dalej Sprzedawcą,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zwanym dalej Kupującym

§ 1

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zwanej dalej towarem). W zamian Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł. (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .złotych).

W cenę wliczony jest podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

§ 2

1. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .w terminie . . . . . . . . od dnia otrzymania towaru i faktury.

2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 3

1. Sprzedawca oświadcza, iż jest właścicielem towaru.

2. Towar spełnia wszelkie wymagania pod względem jakości oraz bezpieczeństwa.

3. Towar jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa.

§ 4

1. Sprzedawca przygotuje towar i zawiadomi Kupującego o możliwości jego odbioru w terminie 2 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Wraz z towarem Sprzedawca wyda Kupującemu jego specyfikację oraz instrukcję obsługi.

3. Towar zostanie wydany w opakowaniu, zgodnie z załącznikiem do umowy

§ 5

1. Kupujący obowiązany jest na własny koszt odebrać towar w ciągu . . . . . . dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Odbiór towaru nastąpi w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6

1. Za każdy dzień zwłoki w przygotowaniu towaru do odbioru i zawiadomienia Kupującego Sprzedawca obowiązany będzie zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości . . . . . % ceny towaru.

2. Za każdy dzień zwłoki w odebraniu towaru Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości . . . . . . % ceny towaru.

3. W przypadku gdy szkoda okaże się wyższa aniżeli należna kara umowna, strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia uzupełniającego odszkodowania.

§ 7

1. Kupujący dokona zbadania towaru w ciągu 2 dni od jego odebrania.

2. Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie wad w towarze będącym przedmiotem sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając pisemną reklamację.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.