Umowa sprzedaży na próbę

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON: . . . . . . . . . . , KRS nr . . . . . . . . . . . ,reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,>zwaną dalej Sprzedawcą,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . .,REGON . . . . . . . . . . . . . . . , zwanym dalej Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje Kupującemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . za cenę . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).

§ 2

Sprzedawca wydaje Kupującemu określony w § 1 niniejszej umowy przedmiot sprzedaży na próbę celem zbadania przez Kupującego jego właściwości.

§ 3

1. Okres próby wynosi 7 dni od dnia wydania przedmiotu sprzedaży Kupującemu.

2. W okresie próby Kupujący może zwrócić Sprzedawcy przedmiot sprzedaży bez potrzeby podawania przyczyny.

§ 4

1. Przedmiot sprzedaży staje się własnością Kupującego, gdy w okresie próby złoży Sprzedawcy oświadczenie, że uznaje ten przedmiot za dobry. Jednocześnie ze złożeniem tego oświadczenia Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę, o której mowa w § 1.

2. Przedmiot sprzedaży staje się własnością Kupującego również wtedy, gdy w okresie próby Kupujący nie złoży Sprzedawcy oświadczenia o nieprzyjęciu przedmiotu sprzedaży, przy czym do jego skuteczności wymagany jest zwrot przedmiotu w ciągu 24 godzin od złożenia tego oświadczenia. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę w terminie 2 dni od upływu okresu próby.

§ 5

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.