Umowa sprzedaży na raty

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,REGON: . . . . . . . . . . . . . . ., KRS nr . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwaną dalej Sprzedawcą

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,PESEL . . . . . . . . . . . . . . ., zwanym dalej Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje Kupującemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , za cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zł. (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ),płatną w . . . . . . . . . . . . . . . . . ratach po . . . . . . . . . . . . . . zł każda.

§ 2

1. Strony zgodnie postanawiają, że w dniu zawarcia umowy Sprzedawca wyda Kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, a Kupujący zapłaci Sprzedawcy pierwszą ratę.

2. Kolejne raty płatne będą w . . . . . . . . . . . . odstępach czasu na rachunek bankowy Sprzedawcy w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Dniem zapłaty jest dzień złożenia przez Kupującego dyspozycji przelewu na rachunek Sprzedawcy.

§ 3

Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia tego przedmiotu, a także korzyści i ciężary z nim związane.

§ 4

W razie zalegania Kupującego z zapłatą co najmniej dwóch rat, Sprzedawca może, po uprzednim wezwaniu do niezwłocznego uregulowania należności, żądać od Kupującego natychmiastowej zapłaty sumy pozostałych do zapłaty rat wraz z odsetkami za opóźnienie w płatnościach rat.

§ 5

W przypadku określonym w § 3 Sprzedawca może, zamiast żądania zapłaty pozostałych rat, odstąpić od umowy, uprzednio wyznaczając Kupującemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłaty zaległości z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie on uprawniony do odstąpienia od umowy.

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.