Umowa sprzedaży wierzytelności

Zawarta dnia . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,nr KRS . . . . . . . . . ., reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,zwaną dalej Zbywcą,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,zwanym dalej Nabywcą.

§ 1

1. Zbywca oświadcza, że przysługuje mu wierzytelność w stosunku do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., wynikająca z prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w . . . . . . . . . . . w sprawie . . . . . . . . . . ., zgodnie z którym pozwana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ma obowiązek zapłacić . . . . . . . . . . . . . . kwotę należności głównej w wysokości . . . . . . . . . . . zł, odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie od dnia . . . . . . . . . do dnia zapłaty oraz koszty procesu w kwocie . . . . . . . . . . .

2. Zbywca przekazuje Nabywcy na dowód istnienia wierzytelności następujące dokumenty, a Nabywca kwituje ich odbiór:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2

1. Zbywca przenosi na Nabywcę wierzytelność, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy za kwotę . . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).

2. Cena zakupu zostanie zapłacona w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy przelewem na rachunek bankowy Zbywcy w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3

Zbywca oświadcza, że:

1. Wierzytelność opisana w § 1 nie była przedmiotem innego przelewu, nie jest zajęta przez organ egzekucyjny ani nie jest obciążona prawami osób trzecich.

2. Możliwość zbycia powyższej wierzytelności nie została w umowie z dłużnikiem uzależniona od wyrażenia zgody przez dłużnika.

3. Dłużnik nie ma wobec Zbywcy wymagalnych wierzytelności, które mogłyby stać się przedmiotem potrącenia.

§ 4

Zbywca ponosi względem Nabywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika w chwili przelewu.

§ 5

Zbywca zobowiązuje się w ciągu 3 dni od zawarcia niniejszej umowy powiadomić dłużnika o dokonanym przelewie faksem i listem poleconym. W terminie 7 dni od wysłania listu poleconego Zbywca przekaże dowód jego nadania Nabywcy.

§ 6

Jeżeli dłużnik zapłaci całość lub część należności będącej przedmiotem niniejszej umowy do rąk Zbywcy, Zbywca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania otrzymanej kwoty Nabywcy.

§ 7

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w tym zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi Nabywca.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.