Umowa użyczenia

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ,prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,REGON: . . . . . . . . . . . . . zwanym dalej Użyczającym.

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . PESEL. . . . . . . . . . . . . . .,zwanym dalej Biorącym do używania.

§ 1

Użyczający oddaje do bezpłatnego używania Biorącemu do używania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., którego Użyczający jest właścicielem.

§ 2

1. Przedmiot użyczenia jest w pełni sprawny i w dobrym stanie technicznym, co też potwierdza Biorący do używania.

2. Niniejszym strony zgodnie stwierdzają, że wydanie przedmiotu użyczenia, o którym mowa w § 1, nastąpiło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 3

1. Umowa zawarta jest na okres . . . . . . . . . . . ..

2. Po upływie powyższego terminu Biorący do używania zobowiązuje się bez wezwania zwrócić przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym.

§ 4

1. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Biorący do używania nie może oddać przedmiotu użyczenia, o którym mowa w § 1 w użyczenie ani najem osobom trzecim.

3. Biorący do używania zobowiązuje się do dokonywania na własny koszt wszelkich napraw przedmiotu użyczenia w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla zachowania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.

§ 5

Wszelkie koszty związane z niniejszą umową i korzystaniem z przedmiotu użyczenia obciążają Biorącego do używania.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem< nieważności.

§ 8

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.