Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , REGON: . . . . . . . . . . . . . .,

KRS nr . . . . . . . . . . ., reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

zwaną dalej Sprzedawcą

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

REGON. . . . . . . . . . . . . . . . . . , PESEL . . . . . . . . . . . . . . ., zwanym dalej Kupującym.

§ 1

Sprzedawca sprzedaje Kupującemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

za łączną cenę . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

§ 2

1. Zapłata ceny, o której mowa w § 1, zostanie dokonana na rachunek bankowy

Sprzedawcy w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 3

Do czasu zapłaty ceny Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży.

§ 4

3. Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Kupującemu w ciągu 7 dni od zawarcia

 niniejszej umowy.

4. Z chwilą wydania przedmiotu sprzedaży na Kupującego przechodzi

 niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia tego przedmiotu, a także

 korzyści i ciężary z nim związane.

§ 5

1. W przypadku niedokonania zapłaty ceny w terminie określonym w § 2 ust. 1

Sprzedawca może odstąpić od umowy za uprzednim wyznaczeniem Kupującemu

dodatkowego terminu do zapłaty ceny z zagrożeniem, że w razie braku zapłaty w tym dodatkowym terminie odstąpi od umowy. Kupujący zwracający przedmiot sprzedaży

2. Zamiast odstąpienia od umowy Sprzedawca może żądać zapłaty ceny wraz z odsetkami za opóźnienie.

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.