Umowa zamiany

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitymującym się

 dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitymującym się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 1

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oświadcza, że jest właścicielem . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

 którego wartość trony zgodnie oceniają na . . . . . . .zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . .).

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zobowiązuje się przenieść własność rzeczy, o której

mowa w ust. 1, na . . . . . . . . . . . . . . . . . .w zamian za jego zobowiązanie do

przeniesienia własności rzeczy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 2

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oświadcza, że jest właścicielem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , którego wartość strony zgodnie oceniają na . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ).

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w zamian za zobowiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o którym mowa w § 1 ust. 2, zobowiązuje się przenieść na niego własność rzeczy określonej w powyższym ustępie oraz dopłacić różnicę wartości zamienianych rzeczy w wysokości . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

§ 3

Wydanie i objęcie rzeczy podlegających zamianie oraz dopłata różnicy nastąpiły w dniu zawarcia umowy, co też strony niniejszym potwierdzają.

§ 4

Koszty zamiany, w tym obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, spoczywają w równym stopniu na obu stronach umowy.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.