Umowa zlecenia

Zawarta dnia. . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z siedzibą w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

nr KRS . . . . . . . . . ., reprezentowaną przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

legitymujący się dowodem osobistym nr . . . . . . . . . . . . . , PESEL . . . . . . . . . . . . . . . .

dalej zwanym Zleceniobiorcą

§ 1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności

polegających na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2

Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w terminie od dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

do dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.

§ 3

1. Za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca

otrzyma wynagrodzenie w kwocie . . . . . . . . . brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie . . . . dni od wystawienia rachunku przez

Zleceniobiorcę, w siedzibie Zleceniodawcy.

§ 4

Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności, o których mowa w § 1. Powierzenie ich wykonania osobie trzeciej wymaga zgody Zleceniodawcy.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.